New Delhi Kali Bari - 3rd Oldest Puja of Delhi - Celebrating 75th Year


Courtesy: Bhaskar Roy