Minto Road Puja Samity - 4th Oldest Puja of Delhi - Celebrating 69th Year


Courtesy: Bhaskar Roy