Delhi Durga Puja Samity - Oldest Durga Puja of Delhi - Celebrating 101 Years


Courtesy: Bhaskar Roy