Dakshin Delhi Kali Bari R.K.Puram - Celebrating 41st Year


Courtesy: Bhaskar Roy