Chittaranjan Park Durgapuja Samity - B Block - Celebrating 33rd Year


Courtesy: Bhaskar Roy