Santoshpur Trikon Park 'Bansher' Durga

                                                 Santoshpur Trikon Park @ Chaturthi night